Fortællinger

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 Næste»     » Lysbilledshow

Mads Buch og 2 x Niels + Jens Madsen Buch Div. udskrifter fra præstehistorikere.Mads Buch  og  2 x Niels  +  Jens Madsen Buch

Div. udskrifter fra præstehistorikere.

 

 

Wiberg:

Sogn: Egtved og (fra 15..) Ødsted, Jerlev Herred, Vejle Amt, Ribe Stift.

1.    k. Mads Buch *; Pr.; see Etm; Niels M.B i Veile-H; S. Sørensen i Verst-B; [død 1584; i hans Tid blev Ødsted Annex; T 289]

2.    1584 [p. Cap ** 8/1 1567] F.S. Niels Madsen Buch [død 1588]
Tilskrevet i Aa. Dahls eks: Se Stephen Sørensen, Sp Verst-B

 

 

Aa. Dahl, Danm. Præstehist. Bind 68.
Sp. Egtved-Ødsted, Jerlev Herred, Vejle Amt, Haderslev Stift.

2.    1531-1584. Provst Mads Buch. §.
1531 Sp. Egtved-Ødsted. 15?? Provst Jerlev Herr. Død Egtved 1584.
Gift 1. 15?? Lene Christiansdatter.
Gift 2. 15?? Ursula ..?.. Levede 1608; 2S, 2 Dtr.
Se Eftm. Niels M.B. i Vejle-H; S. Sørensen i Verst-B; Jens M.B. i Graverslund.

3.    1584-1589. Niels Madsen Buch.
F. Egtved 15?? 
Form. Søn. 8/1 1567 p.Kpl. Egtved-Ødsted.  1584 Sp. sm.St.
Død Egtved 15/1 1589.
Gift 15?? med ..?..; 1 Dtr.
Se ?? S. Sørensen i Verst-B.

 

 

L. Vesten:

Mads Nielsen Buch, (1531)-1584.

Han var Sognepræst i Egtved og Ødsted.

Før hans Tid havde Kirkerne været betjent af Hr. Peder Skodborg, Søn af Hans Jacobsen i Kolding; Hr. Peder var altsaa Broder til den landflygtige Ærkebiskop Jørgen Skodborg.

Mads Buch fulgte 1531 efter Peder Skodborg og gik med over i Reformationen. Han blev den første Provst i Jerlev Herred og døde i Aaret 1584.

Han havde et Vikarie, som i sin Tid var oprettet til Helligaandskirken i Ribe. Da Kongen ønskede at  lægge Vikariet til Hospitalet i Ribe, afstod Hr. Mads det og fik 1554 til Gengæld Kongetiende af  Egtved Sogn saa længe han levede.

I Ødsted Sogn har der ligget en Landsby, som nu er forsvunden; den hed Yding, og der havde  tidligere ligget en kirke, men Kirken var bleven øde og Sognets Omraade var bleven fordelt mellem Ødsted og Øster Starup Sogn. 1558 bestemte Kongen, at ‘Yding Kirkes Boel’ skulde lægges til Præsteembedet i Egtved og Ødsted, dog skulde der svares Landgilde til Ødsted Kirke og Afgift til Kapitlet i Ribe.

Mads Buch var gift med en Ursula Nielsdatter. Derfor var der i Ægteskabet 2 Sønner, der begge hed Niels.

Den ældste, der var opkaldt efter Farfaderen, blev Sognepræst i Vejle og Hornstrup; den yngre var opkaldt efter Morfaderen, blev Sognepræst i Egtved og Ødsted efter Faderen. -

En Datter blev gift med Provst Stephan Sørensen i Verst og Bække.

 

 

Danmarks Præstehistorie, Kasse nr. 89.  Egtved-Ødsted

Mads Buch.

1.     Gejstl. ark.. Ribe Kapitel. Buch, Mattis.
9.3.1544: Lgvidne af Ydyng Kirke, givet hr. M.B. sgpræst sst. at mester Hans aldrig havde noget byggested eller rebdragen jord på Ydyng mark, før Søren Krog rejste det bol i Rostett for ham, og det bol har altid ligget sammen med præstegårdens jord

2.     Gejstl. ark.. Ribe Kapitel. Buch, Mattis.
18.6.1544: Tingsvidne af Jerlef hrd., givet hr. M.B. præst til Egtved, at den tid Søren Krog rejste det hus i Roshet for mester Hans, lå sgpræsten hr. Anders syg og døde; han efterfulgtes af sin søn hr. Peder, der døde kort derefter og fulgtes af Søfren, der nu er i Wirsth

3.     Gejstl. ark.. Ribe Kapitel. Buch, Mattis.
9.7. (eller 2/1) 1544: Tingsvidne af Jerlev hrd. givet hr. M.B., at nogle af de bønder, som boede i Roffstet og Tuding (?), delte på det hus, som mester Hans Marquardsen lod opbygge i Roffstet, og fik dom, at det skulde opbrydes, og siden købte han nogle af dem til at være tilfreds, fordi de vare de højeste i sagen.


4.     Ribe bispearkiv: Jerlev ..?.. kd 1548-1778: Buch, Mads.
21/3 1547 Sgpræst til Egtved M.B. får kgl. Confirm. på et tingsvidne af Jerlev hd, at den gård Peder Kied bor i, er rette præstegård til Ødsted Kirke, og at hans fader svarede skyld og al rettighed af den til Peder Skodborg, som var sgpræst til Ødsted. Ligeles confirm. på en dem af Jerlev hdsting, at M.B. skal nyde afgifter af Ødsted Præstegård.

5.     Ribe bispearkiv. Ph. Præsteindberetn. til biskop J. Bloch 1766-69. M-T. Indberetn. 1766 fra Egtved præst.
Præsterne:
1. Hr. Peder Skodborg var før Reformationen den sidste præst i Ødsted Sogn. Det er troligt, at han har tillige været præst til Egtved sogn.
2. Hr. Mads Buch fulgte efter hr. Peder Skodborg og var sognepræst til Egtved og Ødsted sogne over 52 år og provst i Jerløw herred. Udi hans egenhændig til hans søn og efterfølger i embedet udgivne attest dateret d. 15. juli 1583, som nedenfor anføres, kalder han sig sognepræst til Egtved og Ødsted sogne og provst udi Jerløw herred. Hans vocation anbelangende, da skriver han i bemeldte attest, at det var 52 aar siden han annammede Ødsted Sogn (følgelig også Egtved, da han var præst til begge sogne) af gamle bisp Iver Munck med hans collats brev derpå. Og hans søn i sin derefter gjorte irettesættelse 1584 skriver, at hans fader endda levede, hvoraf erfares, at hr. Mads Buck i 1531, som var 52 år før den til hans søn 1583 af ham udgivne attest, har succederet hr. Peder Skodborg, og at han bemeldte år annammede kaldet og blev ordineret af bisp Iver Munck, nemlig 5 år før Reformationen. Han må da og have antaget den lutherske religion, efterdi han forblev som provst og præst i embedet indtil 1584. Hans genealogi angående da må han efter Reformationen have indledt sig i ægteskab og haft 2 sønner. Thi hr. Procancell: Pontopp: Annales tom: 3 pag. 23 melder, at Frederik 2. på hertug Johannis af Hadersleben hans forbøn i 1566 havde givet den gamle hr. Mads Buck i Egtved skriftlig forsikring, at en af hans sønner, enten Jens eller Niels, hvilken der studerede vel og kunne erholde godt vidnesbyrd af biskoppen skulle bekomme kaldet efter faderen.
3. Hr. Niels Buck blev derefter sin fader i embedet adjungeret, i hvilket han overlevede faderen indtil 1588.  . . .
Efter mag. Peder Storms beretning skal hr. Mads Buck have haft en datter, som kom i ægteskab med hr. Stephan i Verst, hvis datter Mette Stephansdatter 1590 den 14. juni kom i ægteskab med hr. Søren Poulsen i Egtved efter hans kirkebogs formelding, hvor han kalder hende Metta Stephaneia Virstensis . .

6.     1567 Kh. S. VII, 443
Jens Buch, søn af Mads Buch

7.     Pers. Tidsskr. 12-5-188
(Henv. til at MB er blandt anerne – 10. gen. – til komponisten P.E. Lange-Müller)

8.     Wiberg, Hauch-F.
~ Ursula ..?..
Se Kanc. Brevb. 28/10 1582, 8/7 1578

9.     Wiberg i Landsark. Viborg
~ Ursula ..?.. (lever 1608. Kanc. Brevb. 1608 9/4.

10.  Wiberg, Kgl.B. Jantzen
1. Mads Buck. Levede Endnu 3. Pinsedag 1584.
(Kh. Saml. 3 Rk. II, 211) - Kanc. Brevb. 20/7 1578

11.  Vejle Amts Årb.  -   1916, s. 201 ff  -  1922, s. 43  -  1928, s. 130 (? 136)

12.  J. Kinch: Ribe Bys Hist. og Beskrivelse I, s. 551

13.  Kh. S.  I, 646  -   3. Rk., 76 f   -  VII, 443

14.  Kr. Bib. 1528 (? 1578), 417, 425  -  1554, 322  -   1558, 235  -  1567, 124  -  1582, 563  -  1608, 664.

15.  Arends I, s. 59

16.  Wiberg - V. Bang. Ny kgl. Saml. 2691, VI, s. 27 + 33
1. Mads Buch fik Kongens Løfte om, at en af hans Sønner matte blive hans Eftermand efter Forbøn af Hertug Hans i Haderslev. - Pont. Ann. III, 23 + 33 + 73. 2 Sønner: Jens og Niels.

 

 

L. Vesten. Ks. 10.

Niels Madsen Buch   - 1588.

Han var Søn af Provst Mads Buch i Egtved og Ødsted.

Den 8. Januar 1567 fik Provsten efter Hertug Hans den ældres Forbøn Kongens Løfte om, at en af Sønnerne, Jens eller Niels, maatte blive Faderens Eftermand i Embedet; endvidere fik den, der blev den heldige, Kongens Brev paa, at han indtil videre maatte vedblive at oppebære Kongetienden af Egtved Sogn, som Mads Buch, Faderen, var forlenet med saa længe han levede.

Det blev Niels, der kom til at afløse Faderen; hvornaar han er bleven præsteviet for at overtyage Stillingen som Faderens Medhjælper, vides ikke; men da den gamle Provst i 1584 var syg til Døden, optraadte Sønnen som Præst i hans Sted, og da Faderen nogen Tid efter døde, overtog Niels Buch i Kraft af Kongens Brev Embedet.

Han nød det kun i 4 Aar; 1588 døde han

 

Danm. Præstehistorie. Ks. 89. Egtved-Ødsted.

Niels Buch

1.     Ribe Bispearkiv. Jerlev-Slavs herredsbog 1690.
Pastores et præpositi a tempore reformationis:
1. Hr. Madtz Buch
2. Hr. Niels Buch
3.
Hr. Søren Povelsen. Pastor 52 ann. Præpositus 50 ann.

2.     Ribe Bispearkiv. Ph. Præsteindberetn. til biskop J. Bloch 1766-69. M-T. Indberetn. 1766 fra Egtved Sogn
Præsterne:
1. Hr. Peder Skodborg
2. Hr. Mads Buch - - - Frederik 2 på hertug Johannis af Hadersleben hans forbøn i 1566 havde givet den gamle hr. Mads Buch i Egtved skriftlig forsikring, at en af hans sønner, enten Jens eller Niels, hvilken der studerede vel og kunne erholde godt vidnesbyrd af biskoppen skulle bekomme kaldet efter faderen.
3. Hr. Niels Buck blev derefter sin Fader i embedet adjungeret, i hvilket han overlevede faderen indtil 1588. Hans vocations datum vides ikke.
Forbemeldte efterretning om disse 3 præster, nemlig hr. Peder Skodborg, hr. Mads Buck og hr. Niels Buck grunder sig på efterskrevne, nemlig først et tingsvidne udstedt af Jerlev herredsting 1542 og er erhvervet af hr. Mads Buck. Dette afskrives i indberetningen. Indholdet er: ‘1542 onsdag før Påske mødte for Jerlev herredsting hr. Mathias Buch, præst til Egtved, og fik at fuldt tingsvidne af 8 mænd, som vandt, at den gård, som Peder Kydt nu ibor, er ret præstegård til Ødsted Kirke, og Las Kydt, Peder Kydts fader, gav hr. Peder Skodborg, som var sognepræst til Ødsted Kirke, den skyld og afholdt og al rettighed, som gik af gården’.
Dernæst afksrives i indberetningen hr. Mads Bucks åbne brev af 15. juli 1583, hvori det hedder: Jeg Mathis Buck, sognepræst til Egtved og Ødsted og herredsprovst i Jerlev herred, gør vitterligt, at fra den tid han annammede Ødsted Sogn af gamle bisp IverMunck og indtil nu, som er halvtredsindstyve og 2 år siden ”som min collatsbrev udviser”, da har han både udi gamle bisp Iver Munckis tid og indtil denne dag haft forsvar og oppebåret sagefald, herlighed med al anden rettighed af den annekspræstegård i Westerbye.
Endelig kopieres hr. Niels Bucks irettesættelse: Efterdi forsvaret med herlighed af al rettighed, som af arilds tid haver værd gangen og given af Ødsted annekspræstegård udi Vesterby, har fulgt sognepræsten hr. Peder Skodborg udi gamle bisper deres tider og min fader hr. Mads Buch, “som endnu lever, haver været sognepræst til Ødsted kirke udi 52 år, haver også udi gamle bisp Iver Munckis tid og indtil denne dag forsvaret og oppebåret al sagefald og al rettighed af fornte gård . . .”
Anno 1584 Niels Buck

3.     Vejle Amts Årb. 1916, side 202 ff  -  1928, side 136.

4.     Kh. S. I, 647  -  3. Rk. II, 211

5.     Kr. Bib. 1578, 417  -  1608, 664.

 

--oOo--

 

Wiberg med Aa. Dahl. kommentarer. Bind III, 3, side 504.

Veile og Hornstrup, Nørvang Hrd, Vejle Amt, Ribe Stift.

1.     15..  Mag. Oluf Nielsen, f. Vejle; Fad: N. Jensen, Bgmstr; bekjendt fra Kong Christ. Iis Hist; [død 1560; meget verdslig; ingen Gaver til Prædikestolen; maatte altid holde Cap.; havde været Cantsler Joh. Friis’s Ledsager paa dennes Reise til Paris.

2.     1560 [p. Cap.* (1554)] Niels Madsen Buch af Egtved-Ø;
~ Karen Madsdtr.; Fad: M. Nielsen, Broder til Ole N; Bgmstr. her; [død P. 1584]
Dtr. og F.?. Jespersen, Borgmester i Vejle. 2 Dtr. død af Pest ca. 1584.

 

 

Aa. Dahl. Danm. Præstehist. Bind 66, side 6.

Sp. Vejle-Hornstrup, Nørvang Hrd, Vejle Amt, Ribe Stift.

1560-1584. Niels Madsen Buch
4.   F. Egtved 15.. 
Søn af Sp. Egtved-Ødsted Mads Buch og Lene Christiernsdatter.
       Var 1554 p.Kpl. Vejle-Hornstrup. 1560 Sp. sm.St. Død Vejle 29. el. 30/11 1584 af Pest med 2 Dtr.
       ~ 15..  Karen Madsdatter, Datter af Mads Nielsen, Broder til Borgmester i Vejle Ole Nielsen, m. 3 Dtr.
       Se N.N. Weile, Ribe Domk. Res. Kpl.

 


L. Vesten. Ks. 10.

Niels Madsen Buch   - 1584.

Han var Søn af Provst Mads Buch i Egtved og Ødsted. Han begyndte som Kapellan hos Sognepræsten i Vejle og Hornstrup, Magister Oluf Nielsen, der mere syslede med jordiske Ting end med Tanker om de himmelske. Da Magisteren døde 1560, blev Niels Buch hans Afløser som Sognepræst i Vejle og Hornstrup. Han døde af Pest 1584.

Han var gift med Karen Madsdatter, hvis Fader var Borgmester Mads Nielsen i Vejle.

Hans Hustrus Farbroder var Formanden i Embedet, Magister Oluf Nielsen.

 

--oOo--

 

Ad Jens Madsen Buch i Gaverslund, Holmans Hrd, Vejle Amt, Ribe Stift.

Wiberg med Aa. Dahl’s noter. Bind I, 2, side 425.

Wiberg har ingen præst ved dette navn, men i noterne ved Aa. Dahl har denne tilskrevet:

5.   (1619) Jens Buch.  Madsen

 

 

L. Vesten. Ks. 10.

Jens Madsen Buch (1600-1619)

Han var Søn af Provst Mads Buch i Egtved. Vi har første Gang truffet ham omtalt i Aaret 1600 og derefter jævnligt indtil 1619.
Han var Sognepræst i Gaverslund.

 

 

Danm. Præstehistorie. Ks. 91. Gaverslund Sogn.

Jens (Matzøn) Buch.

1.     Ribe bispearkiv. Indberetn. 1769 til biskop J. Bloch fra Gaverslund præst.
Prædikestolen . . . oven over den på himmelen står: ‘Aaret 1606 udi Hr. Jens Buches tid lod Peder Munch i Hvilsbierge og Peder Jensen i Børkop denne prædikestol giøre’
Et andet sted står der, at altertavlen er gjort 1706 og bekostet af Peder Munch i Hvidberg og Peder Jensen i Børkop udi hr. Jens Buches tid og renoveret 1764. Men 1706 må nok være skrivefejl for 1606.

2.     Kh.S. VIII, 549, 641, 661, 664, 666  -  5. Rk. II, 556  -  1608 og 10, 5. Rk. II, 556.

3.     Ny kirkeh. Saml. VI, 559, 666

4.     Koldinghus lens jordebog 1631/32.
2. s?  Hr. Jens var her 1632

 

 

 


Knyttet tilMads BUCH

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 Næste»     » Lysbilledshow